Privacyverklaring

Machinefabriek Heerbaart B.V. , gevestigd te Hengelo(O) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06084094, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe machinefabriek Heerbaart met informatie over persoonsgegevens omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Doeleinden verwerking
  Machinefabriek Heerbaart vraagt uw persoonsgegevens ten behoeve van het sluiten van koop- en verkoopovereenkomsten; het geven van voorlichting en advisering;
  het innen van declaraties; voor het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
  ten behoeve van marketing en communicatie; werving en selectie.
 2. Machinefabriek Heerbaart verwerkt met het oog daarop de naam; adres en woonplaats;
  e-mail adressen; telefoonnummer; bankrekeningnummers ; IP adressen en tenslotte camerabeelden.
 3. Grondslag verwerking persoonsgegevens
  Voormelde persoonsgegevens worden op basis van de volgende wettelijke grondslag verwerkt:-Toestemming van de betrokkene;-De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;-De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 4. Delen van persoonsgegevens met derden
  Machinefabriek Heerbaart kan voor het verwerken van persoonsgegevens, dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructie van machinefabriek Heerbaart persoonsgegevens verwerken. Machinefabriek Heerbaart sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.
 5. Doorgifte buiten de EER
  Machinefabriek Heerbaart geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, dan draagt machinefabriek Heerbaart er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 6. Beveiliging persoonsgegevens
  Machinefabriek Heerbaart hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
 7. Bewaartermijn
  Machinefabriek Heerbaart bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevens dan wel op grond van wet- en regelgeving vereist is.
 8. Privacyrechten van betrokkenen
  Een betrokkene kan machinefabriek Heerbaart verzoeken persoonsgegevens in te zien;
  te rectificeren; te verwijderen; over te dragen; de verwerking te beperken en
  tegen de verwerking bezwaar te maken.
  Verzoeken kunnen door een betrokkene worden ingediend door een e-mail bericht te sturen naar info@machinefabriek-heerbaart.com  en zullen in beginsel binnen één maand na ontvangst worden beoordeeld.
 9. Aanpassing privacy verklaring
  Machinefabriek Heerbaart kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van machinefabriek Heerbaart gepubliceerd.
 10. Vragen en contact
  Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

  naam bedrijf: Machinefabriek Heerbaart B.V.
  adres: Alfred Marshallstraat 13
  postcode plaats: 7559 SE  HENGELO
  contactpersoon: F. van Goethem
  e-mail adres: f.vangoethem@machinefabriek-heerbaart.com

  Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunt u zich wenden tot de autoriteit persoonsgegevens (AP).

 11. deze privacyverklaring is op 24-05-2018 vastgesteld.

Cookiestatement

 

©2019 Deze website is auteursrechtelijk beschermd Heerbaart | Webdesign: Webton.nl